Raadhuisstraat, Amsterdam

Raadhuisstraat

De Raadhuis­straat loopt tussen de Nieuwe­zijds Voorburg­wal (in 1884 gedempt) en de Keizers­gracht en is aan­gelegd vanaf 1895 — het Paleis op de Dam was tot 1808 het Raad­huis (Stadhuis), vandaar de naam.

Raadhuisstraat, Amsterdam, gezien in de richting van de Westerkerk

De zuidkant van de Raadhuis­straat met de winkel­galerij, gezien in de richting van de Wester­kerk.


Kaart 1882, locatie latere Raadhuisstraat, Amsterdam

Detail van een kaart uit 1882. Onder de lens de plek waar nu de Raadhuis­straat loopt. In het midden de Warmoes­gracht — het bebouwde blok met de letter LL is waar de S-bocht zou komen naar de Rozen­gracht (die in 1890 gedempt zou worden).

Men wilde een grotere uitvals­weg maken voor het toe­nemende verkeer van de Dam naar de nieuwe wijken in West en dempte dus de toen­malige Warmoes­gracht (die liep tussen het Singel en de Heren­gracht). De Huiszitten­steeg en de Korte Huiszitten­steeg (tussen de Nieuwe­zijds Voorburg­wal en het Singel) werden flink verbreed.

Warmoesgracht in 1890 vóór de demping, gezien van Singel naar Herengracht

Warmoesgracht in 1890 vóór de demping, gezien van Singel naar Heren­gracht.


Amsterdam 1896, de Warmoesgracht gedempt en afbraak van panden op de Herengracht

1896, de Warmoes­gracht al gedempt en afbraak van de panden op de Heren­gracht.

Op de 17e eeuwse Wester­markt was de Waag (Westerhal) in 1857 al gesloopt. Verderop werd ook de Rozen­gracht gedempt en nog meer naar het westen werd de De Clercq­straat aangelegd.

Westerhal op de Westermarkt, Amsterdam, rond 1845

De Westerhal op de Wester­markt rond 1845. Gebouwd in 1619 om de Schutterij te huis­vesten, werd het de Stads­waag (van 1808 tot 1819) nadat de waag op de Dam was afge­broken. De Wester­hal werd vervolgens zelf af­gebroken in 1857.

Tussen de Heren­gracht en de Keizers­gracht werd een door­braak gemaakt — met een S-bocht, omdat de straten niet in elkaars verlengde lagen. Voor die door­braak werden veel monumentale panden gesloopt, ook om plaats te maken voor de Winkel­galerij in Art Nouveau stijl in 1899. Er verdwenen heel wat panden op de Nieuwe­zijds Voorburg­wal, Spui­straat, Huis­zitten­steeg, Korte Huis­zitten­steeg, Heren­gracht en Keizers­gracht. Alle bestaande bruggen werden opnieuw gebouwd, maar nu breder.

Arcade (Galerij)

Veel grote steden, zoals Parijs en Wenen, werden in de 19e eeuw getrans­formeerd met moderne grandeur. Amsterdam — hoewel er wel gebouwen als het Centraal Station, de Bijen­korf, het Rijks­museum en het Hoofd­postkantoor werden toe­gevoegd — was meestal relatief arm, dus werden er ook relatief weinig echt indruk­wekkende structuren neergezet. De Galerij aan de zuid­kant van de Raadhuis­straat was in die zin een uit­zondering.

Winkelgalerij op de Raadhuisstraat, Amsterdam, rond 1900

De winkel­galerij op de Raadhuis­straat rond 1900.

In opdracht van Levens­verzekering Maatschappij Utrecht en ontworpen door architect A.L. van Gendt (die ook het Concert­gebouw ontwierp) en zijn twee zonen, kwam er een winkel­galerij met woon­huizen erboven tussen de Heren­gracht en de Keizers­gracht, opgeleverd in april 1899.

Galerij aan de zuidkant van de Raadhuisstraat, Amsterdam

De Galerij aan de zuid­kant van de Raadhuis­straat nu (op een zeldzaam rustig moment).

De noordelijke kant van de Raadhuis­straat verging het anders — op de hoek van de straat stond op Heren­gracht 182 het gebouw “De Zonne­wijser”, in 1868 verkocht aan een katholiek wees­huis (1868-1932) — de regenten ervan waren fel tegen elke verandering aan hun achter­erf. Dit zorgde ervoor dat er een lange periode volgde van nogal rommelige bouw­historie aan de noord­kant van de straat vanwege onverkoop­bare percelen, resulterend in een mix van veel verschillende bouw­stijlen.

Gebouw De Zonnewijser, hoek Raadhuisstraat en Herengracht, Amsterdam

Gebouw De Zonne­wijser (voormalig katholiek wees­huis), op de hoek van de Raadhuis­straat en Heren­gracht.

Stijlen & Renovatie

De Raadhuis­straat, verderop gevolgd door de Rozen­gracht, De Clercq­straat, Admiraal de Ruyter­weg en Jan Evertsen­straat, is ook vandaag nog een belang­rijke verkeers­ader van de Dam naar de westelijke gebieden van de stad. Op de route zijn heel wat interessante gebouwen en bouw­stijlen te zien, van de middel­eeuwse Dam, tot de 17e en 18e eeuwse Grachten­gordel, tot de Amsterdamse School (1910-1930) in De Baarsjes en het sobere functionalisme van de jaren 1950 en 1960 verder naar het westen.

In juli 2020 keurde de gemeente­raad een plan goed om de Raadhuis­straat en de Rozen­gracht te renoveren en her­inrichten, als onder­deel van project Oranje Loper, daarbij ook de bruggen op de route vernieuwend. Een definitief besluit wordt verwacht in juli 2021.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.