Plancius neighborhood, Amsterdaam

Planciusbuurt

De Plancius­buurt is ontstaan vanuit de oor­spronke­lijke bebouwing van de Weste­lijke Eilanden langs de Nieuwe Teer­tuinen en de twee voor­malige bol­werken van de oude stadswal. In het noorden verbindt een brug de Plancius­straat met het Zout­keets­plein in de Zee­helden­buurt. De Houtman­kade ligt aan het Wester­kanaal, een brede door­vaart­route, gegraven tussen 1869 en 1875. In het zuiden wordt de buurt begrensd door de spoor­baan naar Haarlem en Zaandam.

Planciusstraat, Amsterdam, kijkend naar het noorden en de hoek van de Schiemanstraat

Planciusstraat kijkend naar het noorden en de hoek van de Schieman­straat (juli 2022).

Het witte gebouw aan de Schieman­straat 2 in neo­renais­sance­stijl is een vroegere armen­school uit 1863, ooit met 360 (!) leerlingen in één klas­lokaal. Gedurende de depressie in de jaren 1930 moesten werk­lozen hier twee keer per dag een stempel halen om steun te kunnen krijgen, met vaak lange rijen tot gevolg en regel­matige opstootjes. Het gebouw is nu een kinder­dag­verblijf.

Straten in de Planciusbuurt

 • Eerste Breeuwers­straat – Breeuwers maakten houten schepen water­dicht door vezels (zoals hennep) in de kieren tussen de planken te slaan en ze daarna te teren.
Eerste Breeuwersstraat tussen Planciusstraat en Houtmankade

Eerste Breeuwers­straat tussen Plancius­straat en Hout­man­kade (juli 2022).

 • Tweede Breeuwersstraat
 • Houtmankade – Cornelis de Houtman (1565-1599) was een Neder­landse hande­laar en ont­dekkings­reiziger, die mee­ging met de eerste expe­ditie naar Indië. Op zijn tweede reis in 1598 werd hij aan boord van zijn schip gedood door de lokale bevolking.
Schiemanstraat, kijkend naar het zuiden richting het spoorviaduct over het Westerkanaal

Schiemanstraat, kijkend naar het zuiden richting het spoorweg­viaduct over het Wester­kanaal (juli 2022).

 • Houtmanstraat
 • Korte Zout­keets­gracht – Vernoemd naar de zout­ziede­rijen en zout­keten die hier ooit langs de Zout­keets­gracht stonden. Dit deel werd in 1877 gegraven.
 • Nieuwe Teertuinen – Vernoemd naar de teer­kokers die hier gevestigd waren begin 17e eeuw. Hoewel de straat bij de Plancius­buurt wordt ingedeeld, is hij histo­risch gezien onder­deel van de Weste­lijke Eilanden.
 • Planciusstraat – Petrus Plancius (1552-1622, echte naam Pieter Platevoet) was een Vlaamse astronoom, carto­graaf, geograaf, priester en bewind­voerder van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie). De Plancius­straat begint bij het Haar­lemmer­plein en gaat verder na het spoor­viaduct.
 • Schiemanstraat – Een schieman is een onder­officier, assistent van de bootsman, verant­woordelijk voor de tuigage van de mast. Deze straat werd aangelegd in 1921 toen de spoor­banen richting Haarlem werden verdubbeld.
Brugwachtershuizen uit 1925 aaan de Schiemanstraat, Amsterdam

Schiemanstraat 1-3, twee huizen uit 1925 die bestemd waren voor de brug­wachters van de HIJSM (Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, voorloper van de NS), die de spoor­brug over het Wester­kanaal bedienden (juli 2022).

 • Sloterdijkstraat – Vernoemd naar het dorp Sloter­dijk dat vóór 1900 van hieraf te zien was.
 • Smallepadsgracht – Vernoemd naar het pad tussen de twee vroegere bol­werken.
 • Zoutkeetsbrug.
Het vroegere Smallepad (huidige Planciusstraat), Amsterdam, detail van een kaart uit 1737

In rood het vroegere Smallepad (de huidige Plancius­straat), detail van een kaart uit 1737 van Gerrit de Broen (Rijks­museum).

Geschiedenis van het Smallepad

Het Smallepad (de huidige Plancius­straat) was een pad langs de vroegere stads­muur in de 17e eeuw, vanaf het Haar­lemmer­plein langs de vroegere bol­werken Westerbeer en De Bogt, beide met wind­molens erop. Er stonden alleen gebouwen langs één kant van het Smallepad, langs de buiten­kant stonden lange lijn­banen, in 1680 afgebrand en later herbouwd.

Smallepad, Amsterdam, in 1816, tekening van Gerrit Lamberts

Smallepad in 1816, kijkend naar het noorden vanaf de Haar­lem­mer­poort, tekening van Gerrit Lamberts (Stads­archief Amsterdam).

Bolwerk Westerbeer met koren­molen De Beer stond op de hoek van de Houtman­kade en de Eerste Breeuwers­straat. Dit bolwerk had de bijnaam Water­temmer en beschermde het grasland rond Amsterdam bij hoog­water van het IJ. De koren­molen brandde in 1861 af en in 1874 werd het bolwerk over­bodig door de nieuwe sluis in de Wester­doks­dijk.

Tekening van P.G. Westenberg uit 1815, bolwerk De Bogt en bolwerk Westerbeer, Amsterdam

Bolwerk De Bogt met molen De Vervanger, gezien vanuit het noorden. Links de bebouwing langs het Smallepad. Op de achter­grond bolwerk Westerbeer met molen De Beer. Tekening van P.G. Westen­berg uit 1815 (Stads­archief Amsterdam).

Bolwerk De Bogt met koren­molen De Vervanger stond aan de zuid­kant van het huidige Zout­keets­plein. Het bolwerk heette De Bogt omdat de stads­muur van hieraf naar het zuiden afboog. Koren­molen De Vervanger werd in 1878 af­gebroken.

Het vroegere Westerplantsoen

In 1845 lag hier een fraai park, het Wester­plantsoen, tussen de bolwerken tot aan de Haar­lemmer­poort. Het had een indruk­wekkende toegangs­poort, een zomer­theater en een herberg die Welgelegen heette, min of meer waar nu het Zout­keets­plein is. Amsterdam’s eerste woning­bouw­vereniging, de Ver­eeni­ging ten Behoeve der Arbeiders­klasse (VAK), bouwde hier haar eerste grote blok van gezondere huizen voor arbeiders in 1858.

Herberg Welgelegen, Amsterdam, in 1863, toen in het Westerplantsoen

Hoofdingang van de herberg Wel­gelegen in 1863, in wat toen het Wester­plantsoen was (Stads­archief Amsterdam).

Toen dit blok werd gebouwd heette de straat nog Smallepad — de plek was gekozen vanwege het nabij­gelegen groene park en de frisse lucht. Het blok is nu een rijks­monument, maar het vroegere park werd helemaal verwijderd — inclusief de restanten van de voor­malige bolwerken — voor de aanleg van het Wester­kanaal (de huidige Houtman­kade) in 1875 en de spoor­banen in 1878, beide op bevel van de regering onder leiding van Thorbecke (1798-1872).

Houtmankade met Westerkanaal, Amsterdam, kijkend naar het noorden richting het IJ

Houtmankade met Wester­kanaal, kijkend naar het noorden richting het IJ, verderop het Pont­steiger­gebouw (juli 2022).

Een vroegere lagere school uit 1924 (nu woningen en bedrijven), op de hoek van de Korte Zout­keets­gracht en de Plancius­straat, heet Smalle Pad, een herinnering aan de oude straatnaam. Die werd ontworpen door C. Kruyswijk in Amster­damse School­stijl en is een gemeen­telijk monument.

Nieuwe Teertuinen

De Nieuwe Teer­tuinen is een kade ten noorden van het Haar­lemmer­plein, parallel aan de Plancius­straat. Hoewel de kade offi­cieel niet op het Prinsen­eiland ligt maar aan de rand ervan, is hij toch on­los­makelijk verbonden met de geschie­denis van het eiland. Van hieraf leidt de Sloter­dijker­brug naar het Prinsen­eiland, over de Prinsen­eilands­gracht. Aan de noord­kant van de Nieuwe Teer­tuinen maakt de straat een bocht naar het westen (als de Tweede Breeuwers­straat) om uit te komen op de Plancius­straat.

Nieuwe Teer­tuinen, Amsterdam, tekening van Gerrit Lamberts uit 1816

Nieuwe Teer­tuinen in 1816, kijkend in de richting van de Haar­lemmer Hout­tuinen. Links de Sloter­dijker­brug over de Prinsen­eilands­gracht. Zes wind­assen op de voor­grond. Tekening van Gerrit Lamberts (Stads­archief Amsterdam).

Zoals de naam al aan­geeft hadden op de Nieuwe Teer­tuinen (voorheen Sloter­dijks­gracht) teer­kokers en teer­verkopers hun handel sinds 1643. Dit waren de nieuwe teer­tuinen, de oude teer­tuinen waren eerst bij het Kamper­hoofd, een 16e eeuws bolwerk bij de Schreiers­toren in het centrum van de stad. Deze nieuwe kade lag net buiten de stads­muur, want de stad wilde de teer­kokers niet in de stad zelf hebben vanwege het voort­durende brand­gevaar. Teer werd ook verpakt en verkocht aan de andere kant van de gracht, op het Prinsen­eiland, waar tot 1920 een teerkoker zat.

Vroegere pakhuizen aan de Nieuwe Teertuinen, Amsterdam

Vroegere pak­huizen aan de Nieuwe Teer­tuinen (juli 2022).

Naast de teer­kokers werden hier ook een aantal pak­huizen gebouwd, waarvan een deel werd vervangen door woningen na 1900. De 18e eeuwse pak­huizen (later veranderd in apparte­menten) op de nummers 11A, 12A, 13A en 14A en het huis de Roo Vos op nummer 24 zijn rijks­monumenten. De pak­huizen behoorden aan het Gulden Veem en werden voor­name­lijk gebruikt voor de opslag van tabak tot de jaren 1950.

Planciusschool uit 1917 op Nieuwe Teertuinen 17, Amsterdam

Planciusschool uit 1917 op Nieuwe Teer­tuinen 17 (juli 2022).

De Planciusschool uit 1917 werd betaald door de HIJSM (Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat­schappij) als compensatie voor de afbraak van de vroegere school op de Schieman­straat. Gedurende de jaren 1970 werd de school gesloten — er zit nu een kinder­opvang in en verschil­lende werk­plaatsen. Het gebouw is een gemeen­te­lijk monument.

De Roo Vos

Huis De Roo Vos werd in 1765 gebouwd en is een rijks­monument — in de laatste eeuw was het achter­een­volgens een teer­kokerij, een zeep­fabriek, een drukker en een zeil­maker. Na een brand in 1936 werd het gebouw gerestau­reerd, opnieuw in 1998. Op dit adres, Nieuwe Teer­tuinen 24, werd het eerste gedrukte exemplaar van de verboden verzets­krant Het Parool gedrukt op 11 augustus 1941, tijdens de Tweede Wereld­oorlog.

De Roo Vos uit 1765 op Nieuwe Teertuinen 24, Amsterdam

De Roo Vos uit 1765 op Nieuwe Teer­tuinen 24 (juli 2022).

Planciusstraat

De schans langs de Smalle­pads­gracht heette na 1875 de Plancius­straat. Deze straat, tussen de Weste­lijke Eilanden en het Wester­kanaal, begint bij het Haar­lemmer­plein en gaat verder na het spoor­weg­viaduct tot aan de Zout­keets­gracht. Het Plancius­blok uit 1856-1858 (van de Vereeniging ten Behoeve der Arbeiders­klasse) aan de Plancius­straat 8-18, Houtman­straat 1-93, is 220 m lang en 12 m breed en het bevat 120 apparte­menten.

Het gebouw werd ontworpen door architect P.J. Hamer (1812-1887), die als opzichter was aan­gesteld voor de gebouwen van de Hervormde Gemeente. De apparte­menten waren aan­gesloten op de pas aangelegde drink­water­leiding uit de Water­leiding­duinen, een unicum destijds. Het blok werd in 2007 gereno­veerd en is een rijks­monument.

Planciusstraat, Amsterdam, gezien naar het zuidwesten vanuit de Eerste Breeuwersstraat

Planciusstraat gezien naar het zuid­westen vanuit de Eerste Breeuwers­straat (juli 2022).

De VAK koos dit gebied in de uiterste noord­west­hoek van de stad om betere woningen voor arbeiders te bouwen, deels omdat het gebied bij de Singel al snel in gebruik was bij de meer wel­gestelden, deels vanwege de groene omgeving dankzij het Wester­plantsoen langs de vroegere bolwerken. Er was dringend behoefte aan woningen voor arbeiders in dat gebied vanwege de vele industrie daar en op de Weste­lijke Eilanden, evenals voor het personeel van het Willems­poort trein­station (in gebruik tot 1878).

Helaas waren de huren vaak te gortig voor veel arbeiders en boven­dien verspreidden de vele (vaak ongeoorloofde) industrieën daar een ondraag­lijke stank, ondanks het nabij­gelegen park — deze bedrijvig­heid werd later door de stad gesloten of brandde af, waardoor de situatie na 1862 beter werd. Aan de west­kant van het blok was het Wester­plantsoen aan­gelegd in Engelse land­schaps­stijl, maar dat park werd al in 1875 weer afge­broken toen het Wester­kanaal werd gegraven.

Salem Wijkgebouw, Planciusstraat 69-71, Amsterdam

Salem Wijkgebouw van de Hervormde Gemeente op de Plancius­straat 69-71 (juli 2022).

Wijkgebouw Salem van de Nederlands Hervormde Gemeente op de Planciusstraat 69-71 opende in 1910. Het werd gebruikt voor vergade­ringen en gods­dienst­onderwijs en er was een wijk­zuster gevestigd. De bovenste verdiepingen hadden drie apparte­menten. Later zaten hier een meubel­zaak en een bedden­winkel.

Smallepadsgracht

Aan de noordkant van de Nieuwe Teer­tuinen, ten westen van het Realen­eiland, ligt de Smalle­pads­gracht — zonder kades of bruggen — die de Zout­keets­gracht met de Prinsen­eilands­gracht verbindt. Aangelegd in de 17e eeuw was dit oor­spronke­lijk meer een helling met scheeps­werfjes, werk­plaatsen, fabrieken en een groot pakhuis.

Smallepadsgracht, Amsterdam, kijkend naar het noorden vanaf de Nieuwe Teertuinen

Smallepadsgracht gezien vanaf de Nieuwe Teer­tuinen naar het noorden (juni 2022).

In 1680 brandden drie lijn­banen hier af. Eén van de scheeps­werven hier was van de bekende scheeps­timmer­man Haring Booy, eigenaar van het gebouw Drie Gekroonde Haringen op Realen­eiland.

Smallepadsgracht, Amsterdam, kijkend naar het zuiden vanaf de Zoutkeetsbrug

Smallepadsgracht, kijkend naar het zuiden vanaf de Zout­keets­brug (juni 2020).

Zoutkeetsbrug

Nadat het Wester­kanaal was gegraven werd de Zout­keets­gracht in 1877 verlengd tot aan dat kanaal. Hierdoor werd de Plancius­straat van de nog te bebouwen Zee­helden­buurt ten noorden afgesloten. Er werd in 1878 een brug aan­gelegd om de twee wijken met elkaar te verbinden — hij werd vervangen in 1912 en nog eens in 1966.

Zoutkeetsbrug, Amsterdam, kijkend naar het oosten langs de Zoutkeetgracht

Zoutkeetsbrug aan de noord­kant van de Plancius­straat, kijkend naar het oosten langs de Zout­keets­gracht (juli 2022).

Gezicht vanaf de Nieuwe Teertuinen, Amsterdam, langs de Prinseneilandsgracht richting Realengracht

Gezicht vanaf de Nieuwe Teer­tuinen langs de Prinsen­eilands­gracht naar de Realen­gracht en Smalle­pads­gracht (juni 2022).

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.