Magna Plaza, Amsterdam

Magna Plaza

Het Magna Plaza winkel­centrum ligt op de Nieuwe­zijds Voor­burg­wal tegen­over het Konink­lijk Paleis en de Nieuwe Kerk, achter de Dam. Het werd van 1895 tot 1899 gebouwd als Hoofd­post­kantoor, aanvanke­lijk deni­grerend Peren­burg genoemd vanwege de peer­vormige torens en de over­dadige neo­gotische en neo­renaissancis­tische stijl­mix (bijnaam Post­kantoor­gotiek) die door architect C.H. Peters was gebruikt. Het gebouw is een nationaal monument sinds 1974.

Magna Plaza winkelcentrum op de Nieuwezijds Voorburgwal, Amsterdam

Het Magna Plaza winkel­centrum, voormalig Hoofd­post­kantoor, op de Nieuwe­zijds Voor­burg­wal (mei 2021).

Post, Telegraaf & Telefonie

In 1851 besloot de regering in Den Haag dat de groeiende post- en telegraaf­diensten in een groot nieuw gebouw in Amsterdam moesten worden gehuis­vest. Daarom lieten ze het Konink­lijk Post­kantoor bouwen, dat in 1856 open ging. Dat gebouw was nog tijdelijk een galerie voordat het in 1897 werd afge­broken. In 1867 was de Nieuwe­zijds Achter­burg­wal gracht gedempt (nu de Spui­straat), in 1884 de Nieuwe­zijds Voor­burg­wal. Toen de Huis­zitten­steeg in 1894 werd verbreed en de Raadhuis­straat werd, werden veel omlig­gende gebouwen gesloopt. Er werden toen plannen gemaakt om een nog groter Hoofd­post­kantoor te bouwen op die lege plek.

Hoofd­post­kantoor Amsterdam tijdens de bouw aan de torens in 1897, Jacob Olie

Het voor­malige Hoofd­post­kantoor tijdens de bouw aan de torens in 1897, gefoto­grafeerd door Jacob Olie.
Bouw­veilig­heid werd in die dagen heel anders bekeken…

In 1881 werden de eerste telefoons in Amsterdam geïntro­duceerd door de private Bell Company. In 1897 nam het Rijk de af­hande­ling van telefoon­diensten over — en in 1929 werd de PTT officieel de nationale Post, Telegrafie & Telefoon maat­schap­pij (nu KPN). Dit was een heel groot gebouw dat dienst deed als publiek post­kantoor en als admini­stra­tief hoofd­kantoor voor de PTT.

Magna Plaza

In 1987 kondigde de PTT aan dat ze het gebouw gingen verlaten — het werd in 1988 door de Zweedse vast­goed­magnaat Lars Magnusson gekocht voor 7,5 miljoen gulden (ongeveer 3,5 miljoen Euro). Na een lange, moeizame en kostbare renovatie (waarbij onvoor­zien ook de fundering moest worden vervangen) ging winkel­centrum Magna Plaza in 1992 open, waarbij de open­heid van het originele gebouw werd bewaard. Twee dak­lichten werden vergroot, een derde erbij gezet, twee rol­trappen werden geplaatst. De voor­malige dienst­ingang op de hoek van de Raadhuis­straat en de Spui­straat werd vergroot tot een tweede toegang.

Trends & vernieuwing

Het centrum huisvest veel luxe winkels. Aanvankelijk was er een grote toe­loop vanwege de opkomst van de merken­mode, maar al vrij snel werd de bezet­ting een probleem. Nadat de muziek­winkel van Virgin de Magna Plaza had verlaten werd het steeds meer een toeris­tische bestemming. In 1999, na grote ver­liezen op zijn investe­ringen in Rusland, moest Magnusson al zijn Neder­landse gebouwen verkopen, inclusief de Magna Plaza. In 2005 werd het gebouw verkocht aan een groep buiten­landse investeer­ders. Er volgde nog een grote renovatie in 2014 en 2015 — in 2019 werd op de tweede ver­dieping een food hall gemaakt om het aantal bezoekers op te krikken. De lange COVID-lockdowns hebben ook gezorgd voor een verminde­ring van bezoekers­aantallen en omzet.

Website Magna Plaza: https://www.magnaplaza.nl/

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.