Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

Respecteer de omgeving

Van alle deel­nemers aan MforAmsterdam Tours wordt verwacht dat ze de stad en haar inwoners respecteren en zich houden aan de instructies van de gids en/of eventuele bevoegde autori­teiten.

Op eigen risico

Alle klanten die deel­nemen aan één van mijn tours doen dit op eigen risico. MforAmsterdam Tours is niet verant­woordelijk (en zal niet aansprake­lijk zijn) voor enig letsel of schade opgelopen door een klant tijdens één van onze tours, of tijdens de reis van of naar het evenement. Deel­nemers zijn zelf verant­woorde­lijk voor het respecteren van de verkeers­regels en het beoordelen van verkeers­situaties. Luister naar eventuele waarschuwingen van de gids.

Jongere deelnemers

Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn de exclusieve verant­woordelijk­heid van de begelei­dende volwassen deel­nemer, die tijdens de tour hun over hun veilig­heid en gedrag hoort te waken.

Aansprakelijkheid

MforAmsterdam Tours is niet aansprake­lijk voor enige materiële of immateriële schade opgelopen tijdens een van onze stads­wandelingen, direct of indirect. Wij zijn niet aansprake­lijk voor schade aan of verlies van je persoon­lijke bezit­tingen – let daar alsjeblieft zelf goed op.

De deelnemer c.q. opdracht­gever vrijwaart MforAmsterdam Tours, geheel en onvoorwaar­delijk, voor alle aanspraken van derden indien de deel­nemer (geheel of gedeelte­lijk) schade aan eigen­dommen van een derde heeft veroor­zaakt.

MforAmsterdam Tours is niet aansprake­lijk voor weigering door de organisator van een evenement, een gelegen­heid of de over­heid om een klant toe te laten tot een evenement of gelegen­heid als gevolg van acties van en/of nalatig­heid van de kant van de klant.