Felix Meritis, Amsterdam

Felix Meritis (Keizersgracht 324)

Felix Meritis (Gelukkig door Verdiensten) is een gebouw op de Keizers­gracht 324, vernoemd naar een intel­lectueel genoot­schap met dezelfde naam, opge­richt in 1776. In over­een­stemming met de idealen van de Verlichting wilden ze de kennis van kunst en weten­schap bevorderen (muziek, tekenen, natuurkunde, handel en literatuur). Het genoot­schap bestond tot 1889. Het gerestau­reerde gebouw bevat een paar fraaie 18e eeuwse onder­delen, zoals het centrale trappen­huis, de ovale muziek­zaal en een koepel­dak, waar­onder in de hoog­tij­dagen een observa­torium stond. Het gebouw is een rijks­monument.

Façade van Felix Meritis op de Keizersgracht 324, Amsterdam

Façade van Felix Meritis op de Keizers­gracht 324 (juni 2020).

De Verlichting — een intel­lectu­ele en filo­so­fische stroming in Europa gedurende de 17e en 18e eeuw — draaide om het nastreven van invidueel geluk en van kennis door de rede en empi­rische observatie. De beweging stond voor vrij­heid, vooruit­gang, tolerantie, broeder­schap en een grond­wette­lijke regering met scheiding tussen kerk en staat, in tegen­stelling tot de klassieke autori­teit van een monarch en de Katho­lieke kerk.

Tekenzaal in Felix Meritis, Amsterdam, tekening uit 1797

De Teken­zaal in Felix Meritis, tekening uit 1797 van J. Kuijper (Stads­archief Amsterdam).

Genootschap Felix Meritis

Het initiatief voor de vereniging kwam van horloge­maker en graveur Willem Writs (1732-1786). Er waren ongeveer 40 wel­ge­stelde stichters van het genoot­schap in 1776, dat oor­spronke­lijk op de Lelie­gracht zat. Ze werden gemoti­veerd door zowel een verlangen naar maat­schappe­lijke verande­ring als door econo­mische motieven — de bij­een­komsten waren een ideale gelegen­heid om zakelijk te net­werken. De leden moesten door een strenge ballotage heen en betaalden ook aan­zien­lijke bedragen voor hun lid­maat­schap.

In 1782 verhuisden ze naar de Fluweelen Bur­gwal (nu Oude­zijds Voor­burg­wal). Toen het aantal leden groeide, besloten ze om een nieuw gebouw neer te zetten op de Keizers­gracht, waarvoor ze twee kavels aan­kochten (een derde kavel werd er later bij­ge­kocht). Aandelen werden uit­ge­geven om het project te financieren. De oor­spronkelijke stichter, Willem Writs, stierf in 1786, dus hij zag het nieuwe vereni­gings­gebouw nooit af.

Natuurkundezaal in Felix Meritis, Amsterdam, gravure uit 1801

Natuurkundezaal in Felix Meritis, gravure uit 1801 van Reinier Vinkeles (Stads­archief Amsterdam).

In de beelden­zaal van het genoot­schap Felix Meritis werden afgietsels van beeld­houw­werken ten­toon­gesteld uit de Romeinse musea en uit het Musée Napoléon in Parijs. De Franse koning Lodewijk Napoleon (die over Nederland heerste van 1806 tot 1810) wilde graag hun bescherm­heer worden en doneerde daarom 41 kisten met af­gietsels van antieke beelden, maar hij mocht des­ondanks alleen ere­lid worden. Lidmaat­schap van Felix Meritis stond voor velen open, als ze tenminste maar Christe­lijke mannen waren (vrouwen en Joden werden tot laat in de 19e eeuw niet toe­gelaten). Vrouwen mochten alleen als introducée van mannelijke leden mee naar binnen tijdens concerten. Het genoot­schap werd in 1889 opgeheven.

Het gebouw

Felix Meritis opende in 1788, met een recht­hoekig voor­gebouw en een cilinder­vormig achter­gebouw, ontworpen door architect Jacob Otten Husly (1738-1796) in Louis XVI stijl. Husly ontwierp ook het stad­huis van Weesp (de stad Weesp is sinds maart 2022 stads­gebied binnen de gemeente Amsterdam). Aan de voor­kant, boven de ramen op de eerste verdieping, staan vijf forse bas-reliëfs van beeld­houwer Jan Swart (1754-1794), die de vijf afdelingen van de vereniging symbo­liseren. Op het drie­hoekige fronton staat een bijenkorf.

Zijaanzicht van Felix Meritis, Amsterdam, gravure gemaakt tussen 1789 en 1799

Zijaanzicht van Felix Meritis, tussen 1789 en 1799, gravure van Noach van der Meer (Rijks­museum).

Halverwege de centrale trap die het voor- en achter­gebouw met elkaar verbindt is een groot stucco-reliëf met de vijf afdelingen van de vereniging. Het cilinder­vormige achter­gebouw wordt voor een groot deel ingenomen door de hoge ovale concert­zaal. Dit was tot laat in de 19e eeuw de belang­rijkste concert­zaal van Amsterdam, met een inter­nationale repu­tatie, beroemd vanwege de superieure akoestiek. Er traden hier veel beroemde muzikanten op en het orkest stond in hoog aanzien. De kleine zaal van het Concert­gebouw (uit 1885 op de Van Baerle­straat) is een replica van deze ovale muziek­zaal. Boven de muziek­zaal ligt de huidige Shaffy­zaal, vroeger de Natuur­kunde­zaal.

Doorsnede van het zijaanzicht van Felix Meritis, Amsterdam, tekening van rond 1790

Doorsnede van het zij­aan­zicht van Felix Meritis, tekening van rond 1790 (Rijks­museum).

In oktober 1811 woonden Keizer Napoleon en zijn vrouw Marie Louise hier een bal bij, door het stads­bestuur ter ere van hen georga­niseerd. Het paar bleef twee weken in Amsterdam, als onder­deel van hun reis door Holland (Napoleon wilde zichzelf laten zien als de nieuwe baas, na zijn annexatie van de Neder­landse Repu­bliek binnen het Franse keizer­rijk). Ze kwamen bij Felix Meritis aan met een indruk­wekkende stoet van paarden, gardes met toortsen en een groot aantal koetsen. De Keizers­gracht was versierd met lampionnen. Napoleon woonde het bal wel bij, maar hij was, in tegen­stelling tot zijn jonge tweede vrouw, geen dans­lief­hebber.

De Bavelaar Muziekzaal in Felix Meritis, Amsterdam, knipselwerk uit 1781-1801

De Bavelaar Muziek­zaal in Felix Meritis, knipsel­werk van 1781-1801 door J.S. d’ Arnaud (Amsterdam Museum).

Gebruikers van het pand

Nadat de vereniging Felix Meritis was opge­heven was er tot 1948 een drukkerij in het gebouw gevestigd, die berucht was vanwege de slechte werk­om­standig­heden. In 1932 verwoeste een brand in een lampen­kappen­fabriek een flink deel van het pand. Na de Tweede Wereld­oorlog kwam hier het hoofd­kwartier van de Commu­nis­tische Partij Nederland (CPN), hun krant (De Waarheid) werd hier van 1947 tot 1981 gedrukt. In 1969 opende hier het Shaffy­theater (vernoemd naar de Amster­damse artiest Ramses Shaffy), dat al gauw een centrum werd voor de Neder­landse avant-garde.

De gemeente werd de nieuwe eige­naar van het pand in 1982. In 1988 betrok de nieuwe Stichting Felix Meritis het gebouw — ze wilden een centrum zijn voor Europese cultu­rele dialoog en cultureel-poli­tieke zaken, maar gingen failliet in 2014. Het gebouw werd vervolgens in 2014 gekocht door de Amerborgh maat­schappij, die het van 2017 tot 2020 restaureerde.

Keizersgracht, Amsterdam, met de voorgevel van Felix Meritis

Keizersgracht met de gevel van Felix Meritis (juni 2020).

Website Felix Meritis (NL only): https://felixmeritis.nl/

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.