The Quaker and the nursery school

De Quaker en de kleuterschool

De Beren­straat is waar­schijn­lijk vernoemd naar de handel in beren­huiden in dit gebied, gerela­teerd aan de leer­looierijen die in de 17e eeuw in de aan­grenzende Jordaan te vinden waren .

Berenstraat in Amsterdam in 2021

Beren­straat in Amsterdam in 2021, één van de 9 straatjes. Links de kleuter­school.

Op de Berens­traat nummer 7 staat een Neo-Gothisch gebouw met daarin een kleuter­school met de naam “Amsterdam’s Welvaren”. Boven de deur is een gevel­steen te zien met daarop een zeilende drie­master.

Berenstraat 7, gable stone with three-master

Berenstraat 7, gevelsteen met driemaster “Amsterdam’s Welvaren”.

Onder het middelste raam op de eerste verdieping een gevel­steen met daarop een beer, aan een boom vast­gebonden, met een bloem in zijn rechter­poot. Deze steen werd aan de achter­kant van het pand gevonden in 1949 en werd na restau­ratie naar de voor­gevel verplaatst. Bovenop het gebouw op de schoor­steen een zeils­chip in metaal, toe­gevoegd in 1864 gelijk met de huidige gevel.

Gevelsteen op de 1e verdieping van Berenstraat 7

De gevel­steen op de eerste verdieping van de Berenstraat 7.

Metalen driemaster op de schoorsteen van Beren­straat 7

De metalen drie­master bovenop de schoor­steen van de Beren­straat 7.

Gevorderd door de Engelsen

Het Nederlandse schip Amsterdam’s Welvaren werd op de terug­reis vanuit Curaçao (in de Caraïbische Zee) in 1781 door de Engelse marine gevorderd, in de tijd van de Amerikaanse Revo­lutie. De Engelsen hadden het vermoeden dat het schip wapens naar de Amerikanen had getrans­porteerd. Ze wilden het schip naar een Ierse haven brengen, maar het verging voor de Ierse kust voor­dat het daar aankwam. Het geld van de verzekering werd uit­betaald aan de Engelse nieuwe “eigenaars”.

Schuin aanzicht van Berenstraat 7

Berenstraat 7 van opzij.

John Warder

John Warder was een Quaker koopman uit Philadelphia, Pennsylvania, die in 1776 naar Engeland was gegaan om zijn familie­bedrijf veilig te stellen tijdens de Amerikaanse Revolutie. In 1778 ontmoette hij Ann Head (dochter uit een Quaker familie in Ipswich, Engeland) en ze trouwden in 1779. De Warders woonden na hun huwelijk in Londen en John was van plan om in Engeland te blijven.

John was één van de ont­vangers van het verzekerings­geld, maar als Quaker strookte het niet met zijn principes om winst te maken uit een oorlogs­buit. Hij gaf zijn deel (1.800 Pond Sterling) aan een beheerder om te investeren in publieke fondsen en verzocht hen om de oorspronke­lijke Neder­landse recht­hebbende op te sporen.

De kleuterschool op Beren­straat 7 in Amsterdam (2021)

Aanzicht van de kleuter­school op de Beren­straat 7 in Amsterdam (2021)

De Engelse investerings­maatschap­pij gaf het inmiddels gegroeide kapitaal vrij met als doel “een gebouw met een nuttige functie voor de stad Amsterdam”. Zo werd in 1828 de eerste Neder­landse kleuter­school opgericht — met John Warder’s initialen in de deur­omlijstingen. In het begin had de school 30 kinderen van 2 tot 6 jaar oud, maar in 1850 hadden ze al meer dan 100 leer­lingen. En al gauw werden er veel meer van dit soort scholen gesticht in Amsterdam.

Groote Beer en Kleine Beer

Op de Keizers­gracht 316, hoek met de Beren­straat, staan de Groote Beer en de Kleine Beer, gebouwd in 1935 en ook een nationaal monument. Het gebouw heeft 4 lagen aan de Keizers­gracht en maar 3 lagen aan de Beren­straat.

De Kleine Beer op de Beren­straat, hoek Keizers­gracht

De Kleine Beer aan de Beren­straat, hoek Keizers­gracht.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.