Peat soil

Bouwen op een natte spons

Amsterdam werd gebouwd op de drassige grond van de Amstel­delta, die vaak over­stroomde en die voor­name­lijk uit veen­grond en moeras bestond. Dit type grond (dikke samen­geperste plant­resten die onder water geconser­veerd zijn) lijkt nog het meest op een natte spons — zodra je er gewicht op zet wordt het water er uit­geperst en klinkt de bodem in. Dat is waar de vroege bewoners van dit gebied (zo’n 4.500 jaar geleden) maar mee hadden te leven, dus heel licht­gewicht houten huisjes waren de regel.

Veenlandschap

Huizen werden gewoonlijk op terpen gebouwd, kleine kunst­matige heuvel­tjes. Maar na een jaar of tien was de grond onder hun voeten zo ver gezakt dat ze hun huizen moesten af­breken, de grond genoeg op­hogen en hun woning opnieuw moesten op­bouwen. De Romeinen hadden waar­schijn­lijk wel een punt toen ze in 50 v.Chr. het land ten noorden van de Rijn (midden van Neder­land) bestempel­den als “onbewoon­baar en alleen geschikt voor barbaren”.

Landschap met vissers en turfstekers, schilderij van Hendrik Willem Schweickhardt, 1783

Landschap met vissers en turfstekers, schilderij van Hendrik Willem Schweickhardt, 1783.

Zorgen om het maai­veld

De zompige grond is eeuwen­lang een bron van zorgen geweest. Hoewel de Romeinen heel goed wisten hoe belang­rijk paal­funderingen waren, was deze kennis in de Lage Landen schijnbaar vergeten tijdens de vroege Middel­eeuwen. Toen men weer hei­palen ging gebruiken ontbrak de kennis van de grond­lagen onder hun voeten, dus waren de gebruikte palen niet lang genoeg om de stabiele zand­laag te bereiken — men rekende op de kleef­kracht van de grond aan de palen. Dat is één van de redenen waarom zoveel oudere huizen in Amsterdam blijven verzakken.

Verzakkende huizen aan de Binnen Amstel, Amsterdam (2020)

Verzakkende huizen aan de Binnen Amstel (2020).

Het gewicht van de materialen die gebruikt werden om de grond op te hogen maakte de situatie alleen maar erger. Hoe verder de grond werd opgehoogd, hoe zwaarder hij werd en hoe meer hij zonk. En toen de stad in 1669, na een paar verwoestende stads­branden, houten huizen verbood en bak­stenen huizen verplicht maakte (eigenlijk vanaf 1521, maar daar hielden velen zich niet aan), leden de zwaardere huizen nog meer onder de verzak­kende grond. Het maai­veld lag in in 1325 zelfs meer dan 5 meter lager dan tegen­woordig!

Schematisch overzicht van de geologische grondlagen onder Amsterdam

Schematisch over­zicht van de geolo­gische grond­lagen onder Amsterdam, met de verschil­lende hei­dieptes in de jaren.
Natuur­lijk liggen de lagen niet echt zo keurig horizon­taal, ze verschillen in diepte en dikte onder de stad.
In het gebied van de Oer­geul van het IJ bijvoorbeeld zijn veel solide lagen heel dun of zelfs afwezig.

Droge & warme voeten houden

Inpoldering (dijken bouwen en het water weg­pompen) versnelde het in­klinken van het veen natuur­lijk nog meer. Rond Amsterdam verdween veel veen­grond door in­klinking, turf­winning en erosie van de oevers van de nieuw gevormde veen­meren. In de polders werd turf gewonnen en gedroogd om als brand­stof te dienen voor de stad gedurende de winter en voor de groeiende industrie, want hout was behoor­lijk schaars geworden nadat de bossen in de 11e tot 13e eeuw gedeci­meerd waren.

Kaart van de voorbereiding van de Haarlemmermeerpolder rond 1640

Kaart van de voor­bereiding van de Haarlemmer­meer­polder rond 1640, met Amsterdam rechts (W boven).

Door de turf­winning op grote schaal ontstonden grote veen­meren zoals het Haarlemmer­meer, dat na 1850 met de komst van stoom­gemalen werd inge­polderd en tot weide­land gemaakt — dit is waar nu de lucht­haven Schiphol ligt. Er zijn nog maar heel weinig stukken van het oorspronke­lijke veen­landschap over, zoals de Meer­zicht polder en De Poel, allebei in het Amsterdamse Bos.

Een omgekeerd bos

Het dichtste bos in Nederland ligt recht onder Amsterdam, zeggen ze wel eens. Het Konink­lijk Paleis op de Dam wordt omhoog gehouden door 13.659 palen. Het Centraal Station is op 8.687 houten palen gebouwd en het Concert­gebouw rust op 2.186 palen. De Noren pochten ooit dat “Noor­wegen Amsterdam droeg”. Er zijn zelf zoveel Noorse en Baltische bomen die de oude gebouwen omhoog houden dat je er best een omgekeerd bos in kunt zien.

Heiwerkzaamheden Van Diemenstraat, Amsterdam, schilderij uit 1897 van George Hendrik Breitner

Heiwerk­zaamheden in de Van Diemen­straat, bij de oude Hout­haven. Schilderij uit 1897 van George Hendrik Breitner.